A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJÉNEK ADATAI

Üzemeltető: essa Design Kft.
Adószáma: 23953576-2-11
Cégjegyzék száma: Cg. 11-09-020556

Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, írj a következő e-mail címen:

info@fodraszkereso.net


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A fodraszkereso.net domain név alatt a fent megnevezett Üzemeltető ingyenes hirdetési szolgáltatást nyújt magyarországi fodrászok és szépségszalonok részére. A szolgáltatás a weboldalon megadott regisztrációs felületeken történő regisztrációval vehető igénybe. A weboldalra való regisztrációkat az Üzemeltető bármikor moderálhatja, az oldal profiljába nem illő hirdetéseket indoklás nélkül törölheti.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a honlapon megjelenő minden képi, szöveges anyag közlését jogszerűen végzi. A Felhasználó semmilyen képi vagy szöveges anyagot nem ad közre a honlapon, amely jogi védelem alatt áll vagy felhasználása egyéb jogszabályokba ütközik.SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az Üzemeltető szolgáltatásai (pl.: hírlevél, online regisztráció) és a honlap meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott információk személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl.: e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. név, telefonszám) megadása a regisztrációnak nem feltétlenül előfeltétele. Az Üzemeltető nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek. Az Üzemeltető minden tekintetben elkötelezett a személyes adatok korrekt és törvényes kezelése iránt és szükségesnek tartja, hogy szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenység során a hatályos jogszabályi előírások alapján járjanak el. Üzemeltető, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli, tartja nyilván az adatokat abban a körben, melyhez kifejezett felhatalmazást kapott.

Szerződő felek rögzítik, hogy személyes adat a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés.

A fodraszkereso.net weboldalon regisztráló fodrász illetve szépségszalon nevében eljáró regisztráció személy elfogadja, hogy az által közzétett személyes adat, információ vagy fotó minden esetben kizárólag az érintett személyek jogszabályi felhatalmazása, vagy az érintett tájékozott hozzájárulása alapján tölthető fel. Az Üzemeltetőt nem vizsgálódik, ezért nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalra feltöltött adatok hitelességével kapcsolatban.

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a továbbított személyes adatokat, fotókat kizárólag a szolgáltatás teljesítésének érdekében, az ehhez szükséges mértékig használják fel. A továbbított adatok a megbízás eredményes ellátásától eltérő célra nem kezelhetőek vagy használhatóak fel.

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a részükre továbbított személyes adatokat bizalmasan kezelik, azokat harmadik személyek részére az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem továbbítják, nem teszik semmilyen módon hozzáférhetővé, illetve nem hozzák nyilvánosságra, ez alól kivételt képező adatok a hirdetésben a hirdető személy által megjeleníteni kívánt információk.

A regisztráló kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés teljesítéséhez vagy teljesítése során az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeli és továbbítja, osztja meg.

A regisztráló vállalja, hogy a Üzemeltetőt mentesíti valamennyi olyan költség, kár és felelősség alól, amelyet harmadik személyek támasztanak az Üzemeltetővel szemben a regisztráló adatkezelési tevékenységével kapcsolatos kötelezettségeinek megsértése miatt.AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME:

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan tudomásukra jutott, a másik fél üzleti titokkörébe tartozó adatot, információt, tényt bizalmasan kezelik.

Szerződő felek rögzítik, hogy az üzleti titok körébe tartozik különösen: a másik fél üzleti kapcsolatai, árképzési módja, ügyfélköre, beszállítóinak és megrendelőinek személye, továbbá fejlesztési eredményei. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az üzleti titok súlyos sérelmét jelenti különösen, ha a másik fél az üzleti titok körébe tartozó adatot, információt, tényt nyilvánosságra hozza, jogosulatlan harmadik személlyel közli vagy ilyen személy számára hozzáférhetővé teszi, illetőleg ha az üzleti titok körébe tartozó adatok, információk, tények felhasználásával a titokgazda ügyfeleivel a titokgazda tevékenységi körébe tartozó bármely tevékenység ellátására önálló jogviszonyt létesít. A titkossági kötelezettség nem vonatkozik az olyan adatra, információra, tényre, amely már az információhoz jutott fél birtokában volt az információnak az információt nyújtó fél általi feltárása előtt, illetőleg amely már az előtt nyilvános volt, hogy azt az információt nyújtó fél feltárta.

Nem tartoznak az üzleti titok körébe azok az információk, amelyet az Üzemeltetőnek a szerződés teljesítése érdekében szükséges (esetlegesen nyilvánosan) megosztania, hirdetnie harmadik személlyel szemben. Szerződő felek rögzítik, hogy nem sérti a titkossági kötelezettséget a hatáskörrel rendelkező hatóság általi megkeresés teljesítése, illetve jogszabályi kötelezés. Szerződő felek kölcsönös titoktartási kötelezettsége időbeli korlát nélkül, a szerződés megszűnése után is fennáll.A JÓ HÍRNÉV VÉDELME:

Szerződő felek kölcsönösen elismerik a másik fél jó hírnévhez való jogát és kötelezettséget vállalnak minden olyan magatartástól való tartózkodásra, amely a másik fél jó hírnevét sértené.

Szerződő felek a másik fél jó hírnevének védelme érdekében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hozzájuk érkező, a másik fél tevékenységével kapcsolatos, harmadik személytől érkező kritikai megfogalmazást tartalmazó küldeményeket az üzleti titokkörbe tartozó információkra vonatkozó eljárási rend szerint bizalmasan kezelik, és az érintett másik fél számára haladéktalanul megküldik.

Szerződő felek kölcsönös jó hírnév védelmi kötelezettsége időbeli korlát nélkül, a szerződés megszűnése után is fennáll.SZOLGÁLTATÁS ÉS JOGI FELELŐSSÉG:

Weboldalunkon a szépségszalonoknak és fodrászok számára biztosítunk ingyenes hirdetési felületet. A weboldal üzemeltetője a hirdetők által feltöltött adatokkal, azok valósságával, hitelességével és a hirdetők által feltöltött fotókkal kapcsolatosan semmilyen jogi felelősséget nem vállal, azt a hirdetést feladó és a fotókat feltöltö személy a hirdetés feladásával és a fotók feltöltésével egyidejűleg teljes egészében magára vállalja.AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA:

Az általános szerződési feltételek módosításának a jogát az Üzemeltető fenntartja. Az általános szerződési feltétel módosítása azon a napon lép hatályba, amely napon az általános szerződési feltételek módosított szövegét az Üzemeltető honlapján közzéteszi.

Az általános szerződési feltételek módosítása nem érinti a módosítás hatályba lépése előtt megkötött szerződések tartalmát, az azon szerződésen alapuló jogokat és kötelezettségeket.MÉDIAAJÉNLAT, HIRDETÉSEK KIEMELÉSE, FIZETÉSI MÓD ÉS HATÁRIDŐ:

A megrendelt fizetős szolgáltatás fizetési módja minden esetben BANKI ÁTUTALÁS vagy BANKSZÁMLÁRA TÖRTÉNŐ BEFIZETÉS. A megrendeléseket minden esetben kizárólag írásos formában fogadunk el, melyet minden esetben visszaigazolunk a teljesítés megkezdése előtt. Az átutaláshoz szükséges adatok mindenkor a megrendelést visszaigazoló e-mailben kerülnek megadásra! A fizetési határidő minden esetben a megrendelés visszaigazolástól számított 8 munkanap.

A szolgáltatás aktiválása minden esetben a befizetés számlára történő beérkezésétől számított maximum 3 munkanapon belül történik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a megrendelő hibájából történő kellemetlenségekért.2016.05.01.


© 2010 fodraszkereso.net